هیوندای   النترا  


سال 2017

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/01/18 کرمان موتور 204,500,000 %28.01 186,000,000 %1.61
1397/01/17 آسان موتور 147,226,000 %34.49 189,000,000 %4.76
1397/01/10 کرمان موتور 198,000,000 180,000,000
1396/12/28 کرمان موتور 198,000,000 %25.64 180,000,000 %4.44
1396/12/22 آسان موتور 147,226,000 %34.49 188,000,000 %1.6
1396/12/21 کرمان موتور 198,000,000 %25.64 185,000,000
1396/12/15 آسان موتور 147,226,000 %34.49 185,000,000
1396/12/14 کرمان موتور 198,000,000 %25.64 185,000,000
1396/12/08 آسان موتور 147,226,000 %34.49 185,000,000 %1.08
1396/12/07 کرمان موتور 198,000,000 %25.64 187,000,000 %1.6
1396/12/01 آسان موتور 147,226,000 %34.49 190,000,000
1396/11/30 کرمان موتور 198,000,000 %25.64 190,000,000
1396/11/24 آسان موتور 147,226,000 %34.49 190,000,000 %1.05
1396/11/23 کرمان موتور 198,000,000 %25.64 188,000,000 %1.6
1396/11/17 آسان موتور 147,226,000 185,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.