هیوندای   توسان   TL


سال 2017

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/01/18 آسان موتور 250,461,000 %11 266,000,000 %4.14
1397/01/18 کرمان موتور 278,000,000 %13.83 255,000,000 %4.31
1397/01/17 آسان موتور 239,561,000 266,000,000 %4.14
1397/01/17 وارداتی ---- 255,000,000 %1.96
1397/01/10 کرمان موتور 278,000,000 250,000,000
1396/12/28 کرمان موتور 278,000,000 %9.91 250,000,000 %3.6
1396/12/22 آسان موتور 250,461,000 259,000,000 %4.63
1396/12/22 وارداتی ---- 247,000,000 %3.24
1396/12/21 کرمان موتور 278,000,000 %13.83 255,000,000
1396/12/15 آسان موتور 239,561,000 255,000,000 %1.96
1396/12/15 وارداتی ---- 250,000,000 %2
1396/12/14 کرمان موتور 278,000,000 %13.83 255,000,000 %0.78
1396/12/08 آسان موتور 239,561,000 257,000,000 %1.95
1396/12/08 وارداتی ---- 252,000,000 %1.19
1396/12/07 کرمان موتور 279,000,000 %14.14 255,000,000 %3.14
1396/12/01 آسان موتور 239,553,000 263,000,000 %1.52
1396/12/01 وارداتی ---- 259,000,000 %1.54
1396/11/30 کرمان موتور 279,000,000 %14.14 263,000,000
1396/11/24 آسان موتور 239,553,000 263,000,000 %1.52
1396/11/24 وارداتی ---- 259,000,000 %1.54
1396/11/23 کرمان موتور 279,000,000 %14.14 263,000,000 %0.38
1396/11/17 آسان موتور 239,553,000 264,000,000 %1.89
1396/11/17 وارداتی ---- 259,000,000 %1.54
1396/11/16 کرمان موتور 279,000,000 263,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.