هیوندای   النترا  


سال 2017

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1396/12/01 آسان موتور 147,226,000 %34.49 190,000,000
1396/11/30 کرمان موتور 198,000,000 %25.64 190,000,000
1396/11/24 آسان موتور 147,226,000 %34.49 190,000,000 %1.05
1396/11/23 کرمان موتور 198,000,000 %25.64 188,000,000 %1.6
1396/11/17 آسان موتور 147,226,000 185,000,000
1396/11/10 آسان موتور 147,226,000 %34.49 185,000,000
1396/11/09 کرمان موتور 198,000,000 %25.64 185,000,000 %1.62
1396/11/03 آسان موتور 147,226,000 %34.49 182,000,000 %0.55
1396/11/02 کرمان موتور 198,000,000 %25.64 181,000,000 %2.76
1396/10/27 آسان موتور 147,226,000 %35.17 176,000,000 %2.27
1396/10/26 کرمان موتور 199,000,000 %18.9 172,000,000
1396/10/20 آسان موتور 161,388,000 %8.78 ----
1396/10/20 آسان موتور 147,226,000 %35.17 175,000,000 %1.71
1396/10/19 کرمان موتور 199,000,000 %26.02 172,000,000 %1.16
1396/10/13 آسان موتور 147,226,000 %35.17 170,000,000 %0.59
1396/10/13 کرمان موتور 199,000,000 %22.11 169,000,000
1396/10/12 کرمان موتور 155,000,000 %5.02 169,000,000 %0.59
1396/10/05 آسان موتور 147,226,000 %5.28 170,000,000 %0.59
1396/10/04 کرمان موتور 155,000,000 169,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.