هیوندای   النترا  


سال 2017

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
دیروز آسان موتور ---- 330,000,000 %3.03
1397/08/20 آسان موتور ---- 320,000,000
1397/08/14 آسان موتور ---- 320,000,000
1397/08/06 آسان موتور ---- 320,000,000 %9.38
1397/07/23 آسان موتور ---- 350,000,000
1397/07/17 آسان موتور ---- 350,000,000
1397/07/16 آسان موتور ---- 350,000,000
1397/07/15 آسان موتور ---- 350,000,000
1397/07/11 آسان موتور ---- 350,000,000 %2.86
1397/07/01 آسان موتور ---- 340,000,000 %1.47
1397/06/25 آسان موتور ---- 335,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.