هیوندای   النترا  


سال 2017

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/04/24 آسان موتور ---- 302,000,000 %0.66
1397/04/23 کرمان موتور 204,500,000 300,000,000 %13.33
1397/04/17 آسان موتور ---- 340,000,000 %1.47
1397/04/16 کرمان موتور 204,500,000 345,000,000 %7.25
1397/04/10 آسان موتور ---- 320,000,000 %4.69
1397/04/09 کرمان موتور 204,500,000 305,000,000 %4.92
1397/04/03 آسان موتور ---- 320,000,000 %14.06
1397/04/02 کرمان موتور 204,500,000 275,000,000 %1.82
1397/03/28 آسان موتور ---- 280,000,000 %8.93
1397/03/27 کرمان موتور 204,500,000 255,000,000 %5.88
1397/03/20 آسان موتور ---- 240,000,000
1397/03/19 کرمان موتور 204,500,000 240,000,000 %1.67
1397/03/13 آسان موتور ---- 236,000,000 %2.54
1397/03/12 کرمان موتور 204,500,000 230,000,000
1397/03/06 آسان موتور ---- 230,000,000
1397/03/05 کرمان موتور 204,500,000 230,000,000 %3.48
1397/02/29 کرمان موتور 204,500,000 222,000,000 %1.35
1397/02/29 آسان موتور ---- 225,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.