هیوندای   النترا  


سال 2018

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/06/25 آسان موتور 224,570,000 %8.94 350,000,000 %2.29
1397/06/24 کرمان موتور 204,500,000 %9.81 358,000,000 %2.23
1397/06/18 آسان موتور 224,570,000 %8.94 350,000,000 %2
1397/06/17 کرمان موتور 204,500,000 %9.81 343,000,000 %0.87
1397/06/11 آسان موتور 224,570,000 %8.94 340,000,000
1397/06/10 کرمان موتور 204,500,000 %9.81 340,000,000 %5
1397/06/04 آسان موتور 224,570,000 %8.94 323,000,000 %2.17
1397/06/03 کرمان موتور 204,500,000 %9.81 330,000,000 %2.12
1397/05/28 آسان موتور 224,570,000 323,000,000 %2.17
1397/05/21 آسان موتور 224,570,000 330,000,000 %4.55
1397/05/14 آسان موتور 224,570,000 345,000,000 %5.8
1397/05/07 آسان موتور 224,570,000 325,000,000 %1.54
1397/04/31 آسان موتور 224,570,000 330,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.