هیوندای   النترا  


سال 2018

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
دیروز آسان موتور 224,570,000 %8.94 355,000,000 %1.41
1397/08/26 کرمان موتور 204,500,000 %9.81 360,000,000 %4.17
1397/08/20 آسان موتور 224,570,000 %8.94 345,000,000 %1.45
1397/08/19 کرمان موتور 204,500,000 %9.81 350,000,000 %1.43
1397/08/14 آسان موتور 224,570,000 %8.94 345,000,000 %1.45
1397/08/12 کرمان موتور 204,500,000 %9.81 350,000,000 %1.43
1397/08/06 آسان موتور 224,570,000 %8.94 345,000,000 %4.35
1397/08/05 کرمان موتور 204,500,000 360,000,000 %2.78
1397/07/28 کرمان موتور 204,500,000 %9.81 370,000,000
1397/07/23 آسان موتور 224,570,000 %8.94 370,000,000
1397/07/21 کرمان موتور 204,500,000 %9.81 370,000,000
1397/07/17 آسان موتور 224,570,000 370,000,000
1397/07/16 آسان موتور 224,570,000 %8.94 370,000,000
1397/07/16 کرمان موتور 204,500,000 370,000,000
1397/07/15 کرمان موتور 204,500,000 %9.81 370,000,000
1397/07/15 آسان موتور 224,570,000 370,000,000 %1.35
1397/07/11 آسان موتور 224,570,000 %8.94 375,000,000 %4
1397/07/09 کرمان موتور 204,500,000 390,000,000 %5.13
1397/07/07 کرمان موتور 204,500,000 %9.81 370,000,000 %2.7
1397/07/01 آسان موتور 224,570,000 %8.94 360,000,000 %1.39
1397/06/31 کرمان موتور 204,500,000 %9.81 355,000,000 %1.41
1397/06/25 آسان موتور 224,570,000 350,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.