پژو   2008 ( مونتاژ )  


سال 1397

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/07/21 ایران خودرو 114,994,000 235,000,000 %2.98
1397/07/16 ایران خودرو 114,994,000 228,000,000 %3.07
1397/07/15 ایران خودرو 114,994,000 235,000,000 %1.7
1397/07/14 ایران خودرو 114,994,000 239,000,000 %5.44
1397/07/09 ایران خودرو 114,994,000 252,000,000 %6.35
1397/07/07 ایران خودرو 114,994,000 236,000,000 %1.69
1397/06/31 ایران خودرو 114,994,000 232,000,000 %1.29
1397/06/24 ایران خودرو 114,994,000 235,000,000 %4.26
1397/06/17 ایران خودرو 114,994,000 225,000,000 %2.67
1397/06/10 ایران خودرو 114,994,000 219,000,000 %6.39
1397/06/03 ایران خودرو 114,994,000 205,000,000 %7.32
1397/05/27 ایران خودرو 114,994,000 190,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.