رنو   تلیسمان   E3


سال 2017

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/08/20 نگین خودرو 244,000,000 500,000,000
1397/08/14 نگین خودرو 244,000,000 500,000,000
1397/08/06 نگین خودرو 244,000,000 500,000,000 %4
1397/07/23 نگین خودرو 244,000,000 520,000,000 %1.92
1397/07/17 نگین خودرو 244,000,000 530,000,000 %2.83
1397/07/15 نگین خودرو 244,000,000 515,000,000 %0.97
1397/07/11 نگین خودرو 244,000,000 520,000,000
1397/07/01 نگین خودرو 244,000,000 520,000,000 %1.92
1397/06/25 نگین خودرو 244,000,000 510,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.