هیوندای   سانتافه   DM ix45 GDI


سال 2017

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/06/25 آسان موتور 287,292,000 %24.26 650,000,000 %15.38
1397/06/24 کرمان موتور 357,000,000 %19.53 550,000,000 %18.18
1397/06/18 آسان موتور 287,292,000 %24.26 650,000,000 %17.69
1397/06/17 کرمان موتور 357,000,000 %19.53 535,000,000 %15.89
1397/06/11 آسان موتور 287,292,000 %24.26 620,000,000 %17.74
1397/06/10 کرمان موتور 357,000,000 %19.53 510,000,000 %15.69
1397/06/04 آسان موتور 287,292,000 %24.26 590,000,000 %14.41
1397/06/03 کرمان موتور 357,000,000 %19.53 505,000,000 %16.83
1397/05/28 آسان موتور 287,292,000 %24.26 590,000,000 %16.1
1397/05/27 کرمان موتور 357,000,000 %19.53 495,000,000 %19.19
1397/05/21 آسان موتور 287,292,000 %24.26 590,000,000 %16.1
1397/05/20 کرمان موتور 357,000,000 %19.53 495,000,000 %19.19
1397/05/14 آسان موتور 287,292,000 %24.26 590,000,000 %13.56
1397/05/13 کرمان موتور 357,000,000 %19.53 510,000,000 %8.82
1397/05/07 آسان موتور 287,292,000 %24.26 555,000,000 %11.71
1397/05/06 کرمان موتور 357,000,000 %19.53 490,000,000 %15.31
1397/04/31 آسان موتور 287,292,000 %24.26 565,000,000 %11.5
1397/04/30 کرمان موتور 357,000,000 500,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.