هیوندای   سانتافه   DM ix45 GDI


سال 2017

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/02/01 آسان موتور 287,292,000 %16.61 352,000,000 %11.93
1397/01/30 کرمان موتور 335,000,000 %14.24 310,000,000 %8.71
1397/01/26 آسان موتور 287,292,000 %16.61 337,000,000 %10.09
1397/01/23 کرمان موتور 335,000,000 303,000,000 %2.64
1397/01/18 کرمان موتور 335,000,000 %14.24 295,000,000 %11.86
1397/01/17 آسان موتور 287,292,000 %16.61 330,000,000 %13.64
1397/01/10 کرمان موتور 335,000,000 285,000,000
1396/12/28 کرمان موتور 335,000,000 %14.24 285,000,000 %15.09
1396/12/22 آسان موتور 287,298,000 %16.6 328,000,000 %10.06
1396/12/21 کرمان موتور 335,000,000 %14.24 295,000,000 %9.83
1396/12/15 آسان موتور 287,292,000 %16.61 324,000,000 %8.64
1396/12/14 کرمان موتور 335,000,000 %14.24 296,000,000 %10.47
1396/12/08 آسان موتور 287,292,000 %16.61 327,000,000 %8.26
1396/12/07 کرمان موتور 335,000,000 300,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.