هیوندای   سانتافه   DM ix45 GDI


سال 2017

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
دیروز آسان موتور 287,292,000 %24.26 650,000,000 %14.62
1397/08/26 کرمان موتور 357,000,000 %19.53 555,000,000 %17.12
1397/08/20 آسان موتور 287,292,000 %24.26 650,000,000 %15.38
1397/08/19 کرمان موتور 357,000,000 %19.53 550,000,000 %18.18
1397/08/14 آسان موتور 287,292,000 %24.26 650,000,000 %15.38
1397/08/12 کرمان موتور 357,000,000 %19.53 550,000,000 %18.18
1397/08/06 آسان موتور 287,292,000 %24.26 650,000,000 %15.38
1397/08/05 کرمان موتور 357,000,000 550,000,000
1397/07/28 کرمان موتور 357,000,000 %19.53 550,000,000 %21.82
1397/07/23 آسان موتور 287,292,000 %24.26 670,000,000 %17.91
1397/07/21 کرمان موتور 357,000,000 %19.53 550,000,000 %21.82
1397/07/17 آسان موتور 287,292,000 670,000,000
1397/07/16 آسان موتور 287,292,000 %24.26 670,000,000 %17.91
1397/07/16 کرمان موتور 357,000,000 %19.53 550,000,000 %23.64
1397/07/15 آسان موتور 287,292,000 %24.26 680,000,000 %17.65
1397/07/15 کرمان موتور 357,000,000 %19.53 560,000,000 %21.43
1397/07/11 آسان موتور 287,292,000 %24.26 680,000,000 %13.97
1397/07/09 کرمان موتور 357,000,000 585,000,000 %0.85
1397/07/07 کرمان موتور 357,000,000 %19.53 580,000,000 %18.97
1397/07/01 آسان موتور 287,292,000 %24.26 690,000,000 %20.29
1397/06/31 کرمان موتور 357,000,000 %19.53 550,000,000 %18.18
1397/06/25 آسان موتور 287,292,000 650,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.