هیوندای   توسان   TL


سال 2017

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/04/24 آسان موتور 250,416,000 430,000,000 %2.33
1397/04/24 وارداتی ---- 420,000,000 %1.19
1397/04/23 کرمان موتور 278,000,000 %9.92 425,000,000 %10.59
1397/04/17 آسان موتور 250,416,000 470,000,000 %3.19
1397/04/17 وارداتی ---- 455,000,000
1397/04/16 کرمان موتور 278,000,000 455,000,000 %3.3
1397/04/10 وارداتی ---- 440,000,000 %1.14
1397/04/09 کرمان موتور 278,000,000 %9.92 435,000,000 %1.15
1397/04/03 آسان موتور 250,416,000 430,000,000 %2.33
1397/04/03 وارداتی ---- 420,000,000 %8.33
1397/04/02 کرمان موتور 278,000,000 %9.92 385,000,000 %2.6
1397/03/28 آسان موتور 250,416,000 395,000,000 %2.28
1397/03/28 وارداتی ---- 386,000,000 %5.44
1397/03/27 کرمان موتور 278,000,000 %9.92 365,000,000 %3.01
1397/03/20 آسان موتور 250,416,000 354,000,000 %2.54
1397/03/20 وارداتی ---- 345,000,000 %0.87
1397/03/19 کرمان موتور 278,000,000 %9.92 342,000,000 %2.05
1397/03/13 آسان موتور 250,416,000 335,000,000 %2.99
1397/03/13 پاکرو سبز قشم ---- 325,000,000 %3.08
1397/03/12 کرمان موتور 278,000,000 %9.92 335,000,000 %1.49
1397/03/06 آسان موتور 250,416,000 330,000,000 %3.03
1397/03/06 وارداتی ---- 320,000,000 %4.69
1397/03/05 کرمان موتور 278,000,000 335,000,000 %16.42
1397/02/29 کرمان موتور 278,000,000 %9.92 280,000,000 %3.57
1397/02/29 پاکرو سبز قشم 250,416,000 290,000,000 %4.14
1397/02/29 وارداتی ---- 278,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.