هیوندای   توسان   TL


سال 2017

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
دیروز آسان موتور 250,416,000 500,000,000 %2
دیروز وارداتی ---- 490,000,000 %1.02
1397/08/26 کرمان موتور 278,000,000 %9.92 485,000,000 %3.09
1397/08/20 آسان موتور 250,416,000 500,000,000 %1
1397/08/20 وارداتی ---- 495,000,000 %1.01
1397/08/19 کرمان موتور 278,000,000 %9.92 500,000,000
1397/08/14 آسان موتور 250,416,000 500,000,000 %1
1397/08/14 وارداتی ---- 495,000,000 %1.01
1397/08/12 کرمان موتور 278,000,000 %9.92 500,000,000
1397/08/06 آسان موتور 250,416,000 500,000,000 %1
1397/08/06 وارداتی ---- 495,000,000 %1.01
1397/08/05 کرمان موتور 278,000,000 490,000,000 %1.02
1397/07/28 کرمان موتور 278,000,000 %9.92 495,000,000 %3.03
1397/07/23 آسان موتور 250,416,000 510,000,000 %2.94
1397/07/23 وارداتی ---- 495,000,000
1397/07/21 کرمان موتور 278,000,000 %9.92 495,000,000 %3.03
1397/07/17 آسان موتور 250,416,000 510,000,000 %2.94
1397/07/17 وارداتی ---- 495,000,000 %3.03
1397/07/16 آسان موتور 250,416,000 510,000,000 %2.94
1397/07/16 وارداتی ---- 495,000,000
1397/07/16 کرمان موتور 278,000,000 495,000,000 %1.01
1397/07/15 کرمان موتور 278,000,000 %9.92 500,000,000 %2
1397/07/15 آسان موتور 250,416,000 510,000,000 %2.94
1397/07/15 وارداتی ---- 495,000,000 %7.07
1397/07/11 آسان موتور 250,416,000 530,000,000 %0.94
1397/07/11 وارداتی ---- 525,000,000 %2.86
1397/07/09 کرمان موتور 278,000,000 540,000,000 %1.85
1397/07/07 کرمان موتور 278,000,000 %9.92 530,000,000 %1.89
1397/07/01 آسان موتور 250,416,000 540,000,000 %1.85
1397/07/01 وارداتی ---- 530,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.