هیوندای   توسان   TL


سال 2017

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1396/12/01 آسان موتور 239,553,000 263,000,000 %1.52
1396/12/01 وارداتی ---- 259,000,000 %1.54
1396/11/30 کرمان موتور 279,000,000 %14.14 263,000,000
1396/11/24 آسان موتور 239,553,000 263,000,000 %1.52
1396/11/24 وارداتی ---- 259,000,000 %1.54
1396/11/23 کرمان موتور 279,000,000 %14.14 263,000,000 %0.38
1396/11/17 آسان موتور 239,553,000 264,000,000 %1.89
1396/11/17 وارداتی ---- 259,000,000 %1.54
1396/11/16 کرمان موتور 279,000,000 %14.14 263,000,000 %0.76
1396/11/10 آسان موتور 239,553,000 261,000,000 %1.92
1396/11/10 وارداتی ---- 256,000,000 %2.34
1396/11/09 کرمان موتور 279,000,000 %14.14 262,000,000 %0.38
1396/11/03 آسان موتور 239,553,000 261,000,000 %2.3
1396/11/03 وارداتی ---- 255,000,000 %0.78
1396/11/02 کرمان موتور 263,000,000 %8.92 257,000,000 %1.56
1396/10/27 آسان موتور 239,553,000 253,000,000 %1.98
1396/10/27 وارداتی ---- 248,000,000 %2.82
1396/10/26 کرمان موتور 263,000,000 %10.97 255,000,000 %0.78
1396/10/20 آسان موتور 234,140,000 253,000,000 %1.98
1396/10/20 وارداتی ---- 248,000,000 %1.21
1396/10/19 کرمان موتور 263,000,000 %10.97 245,000,000 %2.04
1396/10/13 آسان موتور 234,140,000 240,000,000 %1.67
1396/10/13 وارداتی ---- 236,000,000 %0.42
1396/10/13 کرمان موتور 263,000,000 %22.09 237,000,000
1396/10/12 کرمان موتور 204,900,000 %14.27 237,000,000 %1.27
1396/10/05 آسان موتور 234,140,000 240,000,000 %2.08
1396/10/05 وارداتی ---- 235,000,000 %0.85
1396/10/04 کرمان موتور 204,900,000 237,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.