هیوندای   توسان   TL


سال 2017

تاریخ منبع قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)
1397/06/25 آسان موتور 250,416,000 510,000,000 %1.96
1397/06/25 وارداتی ---- 500,000,000 %3
1397/06/24 کرمان موتور 278,000,000 %9.92 515,000,000 %0.97
1397/06/18 آسان موتور 250,416,000 510,000,000 %1.96
1397/06/18 وارداتی ---- 500,000,000 %4
1397/06/11 آسان موتور 250,416,000 480,000,000 %2.08
1397/06/11 وارداتی ---- 470,000,000 %2.13
1397/06/10 کرمان موتور 278,000,000 %9.92 480,000,000 %2.08
1397/06/04 آسان موتور 250,416,000 470,000,000 %2.13
1397/06/04 وارداتی ---- 460,000,000 %2.17
1397/06/03 کرمان موتور 278,000,000 %9.92 470,000,000
1397/05/28 آسان موتور 250,416,000 470,000,000 %2.13
1397/05/28 وارداتی ---- 460,000,000
1397/05/27 کرمان موتور 278,000,000 %9.92 460,000,000 %1.09
1397/05/21 آسان موتور 250,416,000 465,000,000 %2.15
1397/05/21 وارداتی ---- 455,000,000 %1.1
1397/05/20 کرمان موتور 278,000,000 %9.92 460,000,000 %4.35
1397/05/14 آسان موتور 250,416,000 480,000,000 %1.04
1397/05/14 وارداتی ---- 475,000,000 %2.11
1397/05/13 کرمان موتور 278,000,000 %9.92 465,000,000 %6.88
1397/05/07 آسان موتور 250,416,000 433,000,000 %3
1397/05/07 وارداتی ---- 420,000,000
1397/05/06 کرمان موتور 278,000,000 %9.92 420,000,000 %1.19
1397/04/31 آسان موتور 250,416,000 425,000,000 %1.65
1397/04/31 وارداتی ---- 418,000,000 %1.67
1397/04/30 کرمان موتور 278,000,000 425,000,000

خودرو های هم رده

خودروهای زیر از نظر قیمت در رده این خودرو می باشد.